خودآگاهی

هیچ کسی، تکرار میکنم "هیچ کسی" امروزه در دنیا به اندازه باب پراکتور در زمینه مفاهیم مربوط به پارادایم ، پارادایم شیفت و تاثیر پارادایم ها در زندگی ما انسان ها حرفه ای و با تجربه نیست! اون 57 سال است که در حوزه آموزش موفقیت فردی فعالیت میکند و بیشتر فعالیت او و موسسه ...

۱۵ مهر ۹۸