با تغییر پارادایم، زندگی خود را تغییر دهیم

پارادایم ها نقش مهمی در زندگی ما دارند. با تغییر آن می توانیم موجبات تغییر در بخش های زیادی از زندگی خود را فراهم کنید. تغییراتی که با پارادایم شیفت درست منجر به رشد ما می شوند. در این ویدیو باب پراکتور، که مطالعات فراوانی در این زمینه داشته، مطالبی در مورد پارادایم شیفت را به شما خواهد گفت

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages