اولین عکس از یک سیاهچاله با تلسکوپ ایونت هورایزن - مسترمایند
+